REGULAMIN

Niniejszy Regulamin okresla zasady uzytkowania produktÛw i uslug oferowanych w tym serwisie internetowym przez W2M GmbH, zwana dalej ÑFirmaî.

W2M GmbH jest spÛlka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Kolonia, Niemcy z numerem NIP DE249563317 i z adresem na Kaiser-Wilhelm-Ring, 27-29, Kolonia (Niemcy).

Korzystanie przez UzytkownikÛw z produktÛw i uslug oferowanych przez firme na tej stronie jest rÛwnoznaczne z wyrazeniem przez Uzytkownika zgody na przedstawione w Regulaminie warunki. Zalecamy jego uwazne przeczytanie i w przypadku jesli nie akceptuja Panstwo ktÛregokolwiek z warunkÛw prosimy o niekorzystanie z rzeczonych produktÛw i uslug.

"MT Premium Subscriptions" (zwana dalej ìUslugaî) jest usluga dostepna dla abonentÛw sieci GSM operatorÛw: Orange Polska S.A.(îOrangeî), Polkomtel Sp. z o.o. (ìPlusî), P4 Sp. z o.o. ("Play"), T-Mobile Polska S.A. ("T Mobile") i jest dostarczana przez Firme.

Okreslenia uzyte w niniejszym Regulaminie maja nastepujace znaczenie:

GSM (Global System for Mobile Communications) - system cyfrowej telefonii komÛrkowej; SMS - (Short Message System) - system krÛtkich wiadomosci tekstowych; MT Premium ñ wiadomosci MT SMS/MMS wysylane do UzytkownikÛw na podstawie ich wniosku o Usluge, zawierajace zawartosc zamÛwiona, i dla ktÛrych pobiera sie od Uzytkownika oplate zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisowego, z ktÛrego MT SMS/MMS sa przesylane; "MT Premium Service" - interaktywny serwis dostepny dla abonentÛw OperatorÛw GSM za posrednictwem MT Premium. Link WAP - link do strony WAP, do ktÛrej trzeba byc polaczonym w celu pobrania produktÛw multimedialnych.

Operatorzy GSM odpowiadaja jedynie za prawidlowe wykonanie uslug telekomunikacyjnych do przesylania wiadomosci SMS w ramach Uslugi.

1. Uslugi

Usluga Pornmania moze zostac zamÛwiona przez telefon komÛrkowy lub przez strone internetowa poswiecona danej usludze.

1.1 Opis Uslugi

Pornmania jest usluga subskrypcyjna pozwalajaca Uzytkownikom pobierac i korzystac z filmÛw i gier oraz innych form zawartosci cyfrowej na ich telefonach komÛrkowych (koszt uslugi to 6,15 zl za kazdy otrzymany SMS). Abonenci Orange , PLUS, TMobile i Play otrzymuja 3 platne SMS-y tygodniowo (o lacznej kwocie 18,45 zl tygodniowo).

Po prawidlowej rejestracji Uzytkownik docelowy otrzymuje powitalnego SMS-a wyslanego przez operatora. Docelowy Uzytkownik otrzyma zamÛwione tresci poprzez wiadomosc typu push wedlug ustalonej czestotliwosci: w wtorek, czwartek i sobota o godzinie 12:00. Kazda wiadomosc zawiera link do bezposredniego pobrania tresci.

1.2 Uslugi dostepne dla wszystkich UzytkownikÛw:

Numer PSMS Aktywacja Uslugi Pornmania - okres zaplaty wtorek, czwartek, sobota godzina 12:00

Z Uslugi dostarczanej przez Firme moga korzystac wylacznie osoby pelnoletnie. W zwiazku z tym Uzytkownicy niepelnoletni powinni posiadac autoryzacje swoich rodzicÛw lub przedstawicieli prawnych. W razie uzytkowania Uslugi przez niepelnoletnich, odpowiedzialnosc za ich subskrypcje powinni ponosic ich rodzice lub przedstawiciele prawni.

Firma nie ma dostepu do danych osobowych UzytkownikÛw poniewaz swiadczenie uslugi odbywa sie droga telematyczna. Tym samym Firma nie moze byc odpowiedzialna za uzytek jaki moga zrobic ze swojego telefonu komÛrkowego nieletni Uzytkownicy. W zwiazku z tym Firma w zaden sposÛb nie moze zastapic rodzicÛw lub opiekunÛw prawnych w sprawowaniu kontroli rodzicielskiej. Dlatego zalecane jest ograniczenie dostepu do naszych uslug dla nieletnich. Firma nie ma mozliwosci zweryfikowania wieku UzytkownikÛw wiec nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje zwiazane z korzystaniem z Uslug przeznaczonych tylko dla doroslych przez nieautoryzowanych UzytkownikÛw.

Koszt otrzymania jednej wiadomosci MT Premium wynosi 5 zl/ 6,15 zl (wliczony podatek VAT).

Uzytkownik otrzyma wiadomosc potwierdzajaca udana aktywacje Uslugi, sposÛb, czestotliwosc i koszt Uslugi, jak rÛwniez dokladne szczegÛly dotyczace dezaktywowania Uslugi. Wiadomosc wysylana jest bezposrednio przez operatora sieci komÛrkowej. Uzytkownik placi tylko za dostarczone MT Premium, jako czesc aktywowanej Uslugi.

Wiadomosci Serwisu sa wysylane do Uzytkownika przez Serwis w wyzej wskazanym czasie i odstepach czasowych. Tym samym, subskrybujac Usluge, Uzytkownik wyraza zgode na otrzymywanie wiadomosci MT Premium w czasie i odstepach czasowych wlasciwych dla zamÛwionego przez niego typu Uslugi. Po rejestracji w usludze, uzytkownik otrzyma szereg wiadomosci opisujacych zawartosc serwisu. Jedna z wiadomosci zawierac bedzie szczegÛly dotyczace ceny, sposobu wyrejestrowania oraz pozostale warunki handlowe.

Uzytkownik ktÛry aktywowal usluge powinien byc jej Uzytkownikiem do czasu jej dezaktywowania. W zwiazku z tym, aby dezaktywowac Usluge, Uzytkownik powinien wyslac wiadomosc SMS o tresci: 'Stop PORN' na numer MT Premium Uslugi, ktÛra chca dezaktywowac (oplata za SMS dezaktywujacy jest zgodna z cenami okreslonymi przez operatora GSM w liscie cen):

Aby mÛc korzystac z Uslugi wymagane jest, aby telefon komÛrkowy podany przy subskrypcji byl wlaczony w czasie wysylania wiadomosci MT Premium, a w przypadku telefonÛw komÛrkowych na karte (pre-paid), aby dysponowal wystarczajaca kwota na koncie.

Aktywacja lub dezaktywacja Uslugi moze zostac dokonana tylko i wylacznie z numeru telefonu Uzytkownika zamawiajacego lub dezaktywujacego dana usluge.

Oplaty za Usluge sa pobierane sa przez operatorÛw sieci komÛrkowych.

Koszt polaczenia WAP nie jest wliczony w cene Uslugi i jest zalezny od obecnych stawek operatorÛw GSM.

2. Reklamacje

Reklamacje dotyczace dzialania Serwisu mozna skladac przez telefon na numer +48 (012) 44 66 901 w dni robocze od 9:00 do 15:00, droga mailowa na adres: info.pl@w2mobile.com, lub pisemnie na adres Firmy.

Jednakze reklamacje dotyczace nieprawidlowego rozliczenia nalezy skladac do wlasciwego operatora GSM.

Reklamacje nalezy skladac nie pÛzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktÛrym powÛd skargi wystapil. Reklamacje zlozone po terminie o ktÛrym mowa powyzej, lub w formie innej niz wymagana, moga byc pozostawione bez rozpoznania, a strona wnoszaca skarge zostanie o tym poinformowana.

Kazda reklamacja musi zawierac co najmniej numer telefonu komÛrkowego, krÛtki opis problemu dotyczacego reklamacji, date i czas jego wystapienia, i informacje dotyczace Uzytkownika (w tym jego imie i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail).

Reklamacje rozpatrywane sa przez Firme w terminie 5 dni, liczac od dnia roboczego po dniu, w ktÛrym otrzymala ona reklamacje.

Jesli skarga zostanie zlozona w sposÛb okreslony powyzej, Firma poinformuje Uzytkownika o stanie zlozonej reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Uzytkownika.

3. Odpowiedzianosc

Firma oswiadcza, ze dolozy nalezytej starannosci w celu zapewnienia najwyzszej jakosci swiadczonych uslug.

Firma nie ma wplywu na jakosc uslug swiadczonych bezposrednio przez OperatorÛw sieci GSM, takich jak brak dostepu do SMS-Ûw/MMS-Ûw w sieci odbiorczej.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za uslugi nie dzialajace lub niewlasciwe dzialajace, zwiazane z brakiem dzialania lub nieprawidlowym dzialaniem Internetu lub za opÛznienia w swiadczeniu uslug z powodu dzialania sily wyzszej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, zdarzenia sily wyzszej nalezy rozumiec w szczegÛlnosci jako strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sadowe, awarie zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych lub systemÛw gateway, nieprawidlowosci w funkcjonowaniu operatorÛw sieci GSM i dostawcÛw Internetu. W przypadku wystapienia sily wyzszej, Firma ma prawo do odroczenia swiadczenia uslug do czasu usuniecia przeszkÛd i przywrÛcenia systemu.

Niezaleznie od powyzszego, Firma ma prawo do zaprzestania swiadczenia Uslug w kazdej chwili, jezeli uzasadnione zadanie zostanie zlozone przez Operatora. Z zastrzezeniem obowiazujacych przepisÛw prawa oraz niniejszego regulaminu, Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane wadliwym dzialaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzetu, opÛznieniami i zaburzeniami w przekazywaniu informacji.

Zabrania sie korzystania z Uslug z naruszeniem obowiazujacego prawa, ogÛlnie przyjetych norm moralnych, albo w sposÛb, ktÛry jest szkodliwy dla dobrych obyczajÛw, obrazliwy lub narusza czyjas godnosc.

Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania swiadczenia Uslugi i zablokowania dostepu do Uslug Uzytkownikowi, ktÛry naruszyl niniejszy Regulamin, prawo wlasciwe, lub ogÛlnie przyjete normy moralne.

W przypadku naruszenia przez Uzytkownika postanowien niniejszego Regulaminu, stosowanego prawa polskiego, przyjetych norm moralnych, w sposÛb, ktÛry jest szkodliwy dla dobrych obyczajÛw, obrazliwy lub naruszajacy czyjas godnosc, Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek moralne, finansowe lub inne szkody.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace z nieprawidlowego korzystania z tresci i uslug dostarcznych przez Firme. Tym samym Uzytkownik zobowiazuje sie:

∑ Nie korzystac z systemu i uslug dostarczanych przez Firme w sposÛb niewlasciwy.

∑ Przestrzegac prawa i szanowac prawa osÛb trzecich, wlaczajac znak handlowy, patenty, prawa autorskie i inne prawa dotyczace wlasnosci intelektualnej.

∑ Uznac i wyraznie zaakceptowac, ze nie ma prawa korzystac z uslug w celach handlowych i innych celach nie opisanych w niniejszym Regulaminie.

Odpowiedzialnosc Firmy bedzie ograniczona do kwoty placonej przez Uzytkownika za uslugi swiadczone na mocy niniejszego Regulaminu.

4. Prawa wlasnosci intelektualnej

Tresci serwisu uznawane sa za dziela zgodne z rozumieniem Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pÛzn. zm.).

Strona internetowa, jej zawartosc i project graficzny sa w pelni chronione przez prawa autorskie. Tym samym jej kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie sa calkowicie zabronione.

Ponadto, zakazane jest korzystanie, przetwarzanie lub kopiowanie niniejszego Regulaminu bez uprzedniej zgody Firmy.

Podobnie, wszelkie znaki szczegÛlne widoczne na stronie internetowej sa wlasnoscia Firmy lub osÛb trzecich a ich przetwarzanie lub dystrybucja jest zabroniona bez uprzedniej zgody ich wlascicieli.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usuniecia dowolnej czesci tresci i uslug oferowanych na swoich stronach internetowych wedlug wlasnego uznania.

Uzytkownicy maja prawo do korzystania z dziela wylacznie dla celÛw osobistych.

5.Ochrona danych osobowych

Zgodnie z polska ustawa o ochronie danych osobowych (zwanej dalej, ìUSTAWAî), W2M GmbH, informuje, ze dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zostana umieszczone w zautomatyzowanej bazie danych, zarejestrowanej w Generalnym Rejestrze Ochrony Danych Osobowych Polskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych i bedecej wlasnoscia firmy W2M GmbH, ktÛra sprawuje jednoczesnie kontrole nad zebranymi danymi.

Subskrybujac usluge Uzytkownik wyraza zgode na umieszczenie jego danych osobowych w zautomatyzowanej bazie danych. Dane te zbierane sa w celach fiskalnych, administracyjnych, handlowych i biznesowych.

Podanie danych osobowych jest obowiazkowe w momencie subskrybowania uslugi w celu jej dostarczenia i jedynie pracownicy Firmy, ktÛrzy potrzebuja ich do wykonania okreslonych zadan, maja do nich dostep.

Jesli Uzytkownik chce wycofac zgode lub skorzystac ze swojego prawa dostepu, sprostowania, odwolania i sprzeciwu, moze tego dokonac kontaktujac sie z W2M GmbH droga pocztowa na adres: Kaiser-Wilhelm-Ring, 27-29, Kolonia (Niemcy)

W2M GmbH zapewnia calkowita poufnosc i prywatnosc zgromadzonych danych osobowych. W2M GmbH w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia jakie moga zaistniec w odniesieniu do danych osobowych, wynikajace z ataku lub nieautoryzowanego dostepu do bazy danych w sposÛb niemozliwy do wykrycia przez systemy bezpieczenstwa Firmy.

Uzywanie plikÛw cookie

Poprzez strony WWW/WAP W2M GmbH nie pobiera sie zadnych informacji osobistych bez zgody Uzytkownika. W celu zapewnienia najwyzszego poziomu uslug poprzez rzeczone strony WWW/WAP oraz w celu ulatwienia korzystaniaz nich, analizowana jest liczba odslon stron, wizyty i aktywnosc UzytkownikÛw na stronie oraz czestotliwosc Uzytkowania.

W2M GmbH korzysta z plikÛw cookies na swoich stronach WWW/WAP. Sa to male pliki, ktÛre czesto tworzone sa podczas odwiedzania stron internetowych i zapisywane w katalogu plikÛw Cookies kazdego komputera. Kazde Cookie zawiera anonimowy i niepowtarzalny kod.

W kazdym przypadku, Uzytkownik sam moze zadecydowac czy zaakceptowac pliki cookies poprzez ustawienia w swojej przegladarce (na mocy reguly ogÛlnej bedzie mÛgl zaapceptowac wszystkie pliki cookies, odrzucic je lub zazadac, aby przegladarka kazdorazowo ostrzegala go o obecnosci pliikÛw cookies). Uzytkownik moze uzyskac wiecej informacji kontaktujac sie z producentem danej przegladarki. Wylaczenie plikÛw cookies moze sprawi ze niektÛre funkcje nie beda dzialac lub korzystanie z niektÛrych uslug W2M GmbH bedzie niemozliwe.

6.Kontakt

Uzytkownik moze skontaktowac sie z Firma droga mailowa pod adresem: info.pl@w2mobile.com.

7.Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Regulaminu, powinny byc rozstrzygniete przez wlasciwe sady powszechne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda publikowane na http://mobile.pl.pornmania.pl i wejda w zycie z chwila ich opublikowania.